Troba'ns a les xarxes socials:

PÓgina a Facebook PÓgina a Twitter Perfil a InstagramLes ˙ltimes notÝcies al teu Telegram:

Telegram

El mÚs vist la darrera setmana:
<#PopularArticles#>Ajuntament de Balaguer 

El Ple de la Paeria

Retransmissió en directe del ple de la Paeria de Balaguer. 

Emissió: el darrer dijous de cada mes a les 8 del vespre i altres en cas de plens extraordinaris.  
 


Galeria d'imatges:

Aquest programa no disposa d'imatges.

 

Ràdio a la carta:

Ple setembre 2022

Ordre del dia, Ple del 29-09-2022
Expedient núm.: PLE/2022/9
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria Ordinària
Data i hora: 29 / de setembre / 2022 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Expedient 1186/2022. Presa de possessió Regidora Amàlia Castellarnau Font

3. Expedient 787/2019. Modificació de la denominació del Grup Polític municipal de Junts per Balaguer (JPB), per Grup Municipal de Treballem per Balaguer

4. Expedient 787/2019 Modificació de les àrees d’actuació municipal

5. Expedient 787/2019 Modificació règim de dedicacions regidors

6. Expedient 787/2019 Modificació representants de la Corporació en òrgans col·legiats i organismes

7. Expedient 782/2022. Comptes Generals de la Paeria de Balaguer de l’any 2021

8. Expedient 543/2022. Modificació plantilla de personal any 2022

9. Expedient 799/2022. Bonificació tributària ICIO obres utilitat o interés municipal residència geriàtrica Sant Domènec – reparació de la connexió a la xarxa de sanejament general

10.Expedient 1018/2022. Bonificació tributària ICIO obres utilitat o interés municipal residència geriàtrica Sant Domènec – obres per a la substitució de 97 tancaments

11.Expedient 2214/2021. Expedient sancionador GAB – Gossos pontencialment perillosos

12.Expedient 1443/2022. Moció per l’aprovació del manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació

13.Assumptes d’urgència

14.Expedient 1446/2022. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit al Pressupost de la Paeria de l’any 2022 número 13/2022

B) Activitat de control

15.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 1103/2022 fins al núm. 1474/2022

C) Precs i preguntes

Ple Juliol 2022

Ordre del dia, Ple del 28-07-2022
Expedient núm.: PLE/2022/8
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 28 / de juliol / 2022 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

2. Assumptes d’urgència

3. EExp. 787-2019 Dació de comptes. Constitució de grups polítics municipals (modificació portaveu Grup Socialista)

4. Expedient 374/2021. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Balaguer per a la creació del Campus d’arqueologia UAB del Pla d’Almatà de Balaguer

5. Expedient 406/2022. Modificació ordenança fiscal número 36A – Escola Municipal de Música.

6. Exp. 642-2022 Aprovació inicial MC 7/22 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST DE LA PAERIA

7. Exp. 643-2022 Aprovació inicial MC 3/2022 modificació de crèdit del pressupost de l’IMPIC

8. Exp. 1687-2019 Resolució. 2a Pròrroga Servei públic transport col·lectiu urbà Balaguer ALSINA GRAELLS 1-octubre-2022 a 30-setembre-2023

B) Activitat de control

9. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 985/2022 fins al núm.
1102/2022

C) Precs i preguntes

Ple juny 2022

Ordre del dia, Ple del 30-06-2022
Expedient núm.: PLE/2022/7
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 30 / de juny / 2022 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Expedient 917/2022. Aprovació inicial Pla estratègic de subvencions 2022- 2023

3. Expedient 139/2022. Aprovació definitiva projecte museització sala Castell Formós.

4. Expedient 305/2022. Autorització de compatibilitat d’un empleat públic.

5. Expedient 2191/2021. Expedient sancionador AMP-Gossos potencialment perillosos.

B) Activitat de control

6. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 814/2022 fins al núm. 984/2022

C) Precs i preguntes

Ple extraordinari 21 juny

Ple maig 2022

Ordre del dia, Ple del 26-05-2022
Expedient núm.: PLE/2022/5
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 26 / de maig / 2022 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Expedient 406/2022. Modificació Ordenances Fiscals núm. 44 i núm. 35

3. Expedient 839/2018. Ratificació Decret. 2022-0700 de 27.04.22 – Modificació puntual de Normes Subsidiàries de Planejament de Balaguer entorn del carrer Canigó

4. Expedient 211/2022. Memòria valorada de desmuntatge de part de la coberta de l’escorxador municipal per la retirada de materials que contenen amiant i nova col·locació de coberta amb panells sandwich

5. Expedient 730/2022. Festes locals 2023

6. Expedient 1985/2021. Bonificació tributària ICIO obres utilitat o interés municipal local SOC

7. Expedient 833/2022. Moció proposta de creació d’una comunitat energètica local.

8. Assumptes d’urgència

B) Activitat de control

9. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 647/2022 fins al núm. 813/2022

C) Precs i preguntes

10.Precs i preguntes

Ple abril 2022

Ordre del dia, Ple del 28-04-2022
Expedient núm.:PLE/2022/4
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 28 / d’abril / 2022 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Expedient 348/2017. Verificar el Text Refós de la modificació puntual de les NSP “de l’àmbit de l’estudi de detall dels carrers Urgell, Campllong i Serra d’Almenara” de Balaguer

3. Expedient 1040/2020. Aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença

4. Expedient 263/2022. Aprovació inicial de l’Ordenança General de Circulació de Balaguer

5. Expedient 516/2022. Aprovar l’Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Balaguer relatiu a la Borsa de mediació situada en aquest municipi, per a l’any 2022, i l’Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Balaguer, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social per a l’any 2022

6. Expedient 558/2022. Aprovar l’Addenda d’adhesió al conveni de col·laboració entre la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat física del Departament de la Presidència, mitjançant el Consell Català de l’Esport, la Secretaria de Salut pública del Departament de Salut mitjançant la sub-direcció General de drogodependències, la Federació de munciipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Munciipis i la Fundació EsportSalus, per a la implementació del programa FITJOVE

7. Expedient 737/2021. Aprovar la modificació de l’Addenda d’incorporació de dos habitatges al conveni de col·laboració subscrit entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Balaguer

8. Assumptes d’urgència

B) Activitat de control

9. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 504/2022 fins al núm. 646/2022

10.Donar compte del Decret d’alcaldia d’aprovació de la liquidació del Pressupost de la Paeria de Balaguer exercici 2021

11.Donar compte de l’informe d’intervenció del Pla anual de control financer 2022

12.Donar compte de l’informe d’intervenció Període Mig de Pagament (PMP) 1- Trimestre-2022

13.Donar compte de l’informe d’intervenció seguiment pla d’ajust 1-Trimestre2022

C) Precs i preguntes

14.Precs i preguntes

Ple març 2022

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Expedient 406/2022. Modificació Ordenances Fiscals núm. 5 IIVTNU, núm. 44, núm. 39, núm. 36A i núm. 16

3. Expedient 348/2017. Conveni Modificació puntual NSP Balaguer – Estudi de detall dels carrers Urgell Campllong i Serra d’Almenara- vEE2

4. Expedient 1005/2018. Modificació del Pla Parcial SAU-4

5. Expedient 737/2021. Addenda d’incorporació de dos habitatges al Conveni de col·laboració subscrit entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Balaguer.

6. Expedient 295/2022. Pla Local de Joventut Balaguer 2022-2025

7. Expedient 2165/2021. Aprovació de la memòria valorada d’arranjament del camí de l’horta d’amunt.

8. Expedient 1654/2021. Infracció d’ordenança municipal – Expedient 61/2021- Acta 174/21

9. Expedient 461/2022. Denominació “Passarel·la de la Font dels Enamorats”

10.Expedient 501/2022. Moció en defensa de la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el català!

11.Assumptes d’urgència

12.Expedient 139/2022. Projecte executiu de museïtzació de la sala subterrània del Castell Formós de Balaguer

13.Expedient 523/2022. Moció en suport al dret d’autoderterminació del poble Sahrauí

Ple Paeria Balaguer febrer 2022

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Expedient 1621/2020. Conveni Servei Català de Trànsit – Renovació d’annex 1 Pla de seguretat viària.

3. Expedient 271/2022. Aprovació Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 1- 2022 Ajuntament.

4. Expedient 211/2022. Aprovació memòria substitució coberta escorxador.

5. Expedient 2045/2021. Modificació Calendari Fiscal IVTM 2022

6. Expedient 1670/2021. Expedient sancionador AMP – Gossos potencialment perillosos

7. Expedient 2185/2021. Expedient sancionador – Gossos pontencialment perillosos.

8. Assumptes d’urgència

B) Activitat de control

9. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 0011 fins al núm. 0261

10.Donar compte de l’informe d’intervenció Període Mig de Pagament (PMP) 4T Trimestre 2021

C) Precs i preguntes


—-

Ple gener 2022

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1.Expedient PLE/2022/1. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2022/1 del Ple

2.Aprovació de l’acta de la sessió anterior

3.Expedient 1566/2018. Aprovació inicial del projecte tècnic d’execució “Recuperació i musealització de la sèquia del Cup de Balaguer”

4.Expedient 122/2022. Aprovació inicial del Pla Estratègic de Cultura de la Paeria de Balaguer 2021-2028

5.Assumptes d’urgència

B) Activitat de control

6.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 2021-2001 fins al núm. 2022-0010

C) Precs i preguntes

7.Precs i preguntes

ple 23-12-2021

Nomenament Fill adoptiu Lluís Cortes

Ple municipal 25-11-2021

Ordre del dia, Ple del 25-11-2021
Expedient núm.: PLE/2021/14
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 25 / de novembre / 2021 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Expedient 929/2021. Aprovació de l’Addenda de modificació de l’Addenda de pròrroga per al 2021 del Conveni de col•laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de Balaguer en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per al període 2016-2019

3. Expedient 1446/2021. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals números 7 i 44

4. Expedient 2033/2021. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit al Pressupost de l’Ajuntament de Balaguer de l’any 2021 número 14/2021, sota les modalitats de crèdit extraordinari i suplement de crèdit

5. Expedient 2045/2021. Aprovació del calendari fiscal per l’any 2022

6. Expedient 2097/2021. Declaració institucional per impulsar el sistema d’integritat i l’adhesió a les mesures antifrau

7. Expedient 2098/2021. Moció per demanar que es compleixi el compromís de la Generalitat de Catalunya amb els regants de la Zona ZEPA del canal Algerri-Balaguer.

8. Expedient 2100/2021. Moció amb motiu del 25 de Novembre, Dia Internacional contra la Violència envers les Dones

9. Assumptes d’urgència

B) Activitat de control

10.Expedient 839/2021. Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu a la
informació econòmica del 3r trimestre de 2021

11.Expedient 839/2021. Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu al
seguiment del pla d’ajust del 3r trimestre de 2021

12.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 1732/2021 fins al núm.
1888/2021

C) Precs i preguntes

13.Precs i preguntes

Ple municipal 28-10-2021

Ordre del dia, Ple del 28-10-2021
Expedient núm.: PLE/2021/13
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 28 / d’octubre / 2021 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Expedient 1116/2018. Modificació de l’apartat primer de l’acord del Ple de data 30 de setembre de 2021 i aprovació del “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Balaguer, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida i el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya per la gestió del cens municipal d’animals de companyia i per la implantació del Programa GIF-VET (gestió integral felina veterinària)”

3. Expedient 1219/2019. Aprovació del Text refós de la “Modificació puntual Normes Subsidiàries de Planejament de Balaguer / Regulació normativa de la zona segons ordenació anterior, Subzona 3A / Text refós amb les prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en data 21 de desembre de 2020”

4. Expedient 1482/2020. Aprovació de la “Tercera Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Balaguer per al Pla Educatiu d’Entorn del curs 2021-2022”

5. Expedient 1446/2021. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2022

6. Expedient 1812/2021. Aprovació de l’expedient de contractació per a l’adjudicació d’un contracte de préstec a llarg termini per al finançament d’inversions del Pressupost 2021 de l’Ajuntament de Balaguer

7. Expedient 1846/2021. Aprovació inicial de l’expedient de modificacions de crèdit al Pressupost de l’organisme autònom local Institut Municipal Progrés i Cultura (IMPIC) de l’any 2021 número 5/2021, sota la modalitat de transferències de crèdit

8. Expedient 1852/2021. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 4/2021 de l’Ajuntament

9. Assumptes d’urgència

B) Activitat de control

10.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 1556/2021 fins al núm. 1731/2021

C) Precs i preguntes

11.Precs i preguntes

Ple municipal 30-09-2021

Ordre del dia, Ple del 30-09-2021
Expedient núm.: PLE/2021/12
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 30 / de setembre / 2021 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Expedient 1116/2018.Aprovació del “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Balaguer, el Col•legi Oficial de Veterinaris de Lleida i el Consell de Col•legis de Veterinaris de Catalunya en matèria de gestió del cens municipal d’animals de companyia”

3. Expedient 573/2019. Aprovació del Text refós de la “Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Balaguer / Zona verda en l’àmbit del PE-7 i equipament en la UA-3 (El Molí)”

4. Expedient 787/2019. Nomenaments de la regidora representant del grup polític municipal de la CUP a l’IMPIC, el Patronat municipal d’escoles taller i al consell escolar de l’escola Àngel Guimerà

5. Expedient 1040/2020. Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença

6. Expedient 902/2021. Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Balaguer de l’any 2020

7. Expedient 1149/2021. Declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres d’instal•lació de dos mòduls prefabricats a l’Institut Almatà i atorgament de bonificació tributària

8. Expedient 1463/2021. Declaració d’especial interès o utilitat municipal d’obres de reforma de l’Escola La Noguera de Balaguer i atorgament de bonificació tributària

9. Expedient 1483/2021.Moció per a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura 2021

10.Expedient 1652/2021. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, l’Ajuntament de Balaguer, el Consell Comarcal de la Noguera i l’Associació l’Estel, per al desenvolupament del Programa Camins per al curs 2021-2022

11.Expedient 1693/2021. Moció de suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO

12.Expedient 1729/2021. Moció a favor del manteniment dels llocs de treball en les llars d’infants de Balaguer, presentada pel Grup municipal Socialista

13.Assumptes d’urgència

14.Expedient 1727/2021. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit al Pressupost de l’Ajuntament de l’any 2021 número 11/2021

B) Activitat de control

15.Expedient 839/2021. Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu a la informació econòmica del 2n trimestre de 2021

16.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 1293/2021 fins al núm. 1555/2021

C) Precs i preguntes

17.Precs i preguntes

Ple extraordinari 06-09-2021

Ordre del dia del Ple extraordinari del 06-09-2021
Expedient núm.:PLE/2021/11
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Extraordinària
Motiu: «Assumptes relacionats amb l’organització interna i la gestió pressupostària de l’Ajuntament»
Data i hora: 6 / de setembre / 2021 a les 20:00
Lloc: Sessió a distància per mitjans electrònics i telemàtics

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2021/11. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2021/11 del Ple

2. Expedient 1320/2021. Presa de possessió de la regidora senyora María del Carmen Núñez López

3. Expedient 1287/2020. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Balaguer per a l’any 2021

B) Activitat de control

4. No n’hi ha.

C) Precs i preguntes

5. No n’hi ha.

Ple municipal 29-07-2021

Ordre del dia, Ple del 29-07-2021
Expedient núm.: PLE/2021/10
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 29 / de juliol / 2021 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Expedient 971/2020. Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Balaguer de l’any 2019

3. Expedient 807/2021. Aprovació definitiva del projecte d’obres “Projecte d’arranjament del carrer Barcelona / Segona fase (tram carrer Tarragona – carrer Almatà)”

4. Expedient 1017/2021. Desafectació de l’ús i servei públic d’aigua del vehicle OPEL COMBO, amb matrícula B9482UN

5. Expedient 1291/2021. Proposta de dies festius locals del municipi de Balaguer corresponents a l’any 2022

6. Expedient 1320/2021. Presa de coneixement de la renúncia del senyor Josep Maria Colea Garcia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Balaguer

7. Expedient 1331/2021. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit al Pressupost de l’Ajuntament de Balaguer de l’any 2021 número 9/2021

8. Assumptes d’urgència

B) Activitat de control

9. Expedient 215/2021. Donar compte de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2020

10.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 1118/2021 fins al núm. 1292/2021

C) Precs i preguntes

11.Precs i preguntes

Ple municipal 29-06-2021

Ordre del dia, Ple del 29-06-2021
Expedient núm.: PLE/2021/9
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 29 / de juny / 2021 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Expedient 294/2017. Aprovació de l’acord transaccional amb ALDESA CONSTRUCCIONES, SA, relatiu a les patologies existent en l’obra “d’urbanització del polígon 1 fase I annex vials i sector pla aparcament fase III polígon 2 i encanonament de la sèquia del CUP polígon 1 del Pla Especial núm. 1 La Miranda”

3. Expedient 1530/2019. Aprovació d’una esmena del conveni de participació definitiu de les entitats participants en el PECT Green&Circular b. Ponent, relativa a la seva vigència

4. Expedient 755/2020. Aprovació de l’Addenda de pròrroga per a l’any 2021 del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i la Paeria de Balaguer relatiu a les oficines locals d’habitatge i a les borses de mediació per al lloguer social d’habitatges, per a l’any 2020

5. Expedient 1482/2020. Aprovació de la “Segona Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Balaguer per al Pla Educatiu d’Entorn del curs 2020-2021”

6. Expedient 4/2021. Aprovació de les Addendes de pròrroga dels convenis de col·laboració de l’Oficina / Borsa de mediació amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per a l’any 2021

7. Expedient 1218/2021. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 3/2021 de l’Ajuntament

8. Expedient 1234/2021. Moció per la reparació i restitució de la memòria de les acusades de bruixeria

9. Assumptes d’urgència

10.Expedient 1259/2021. Moció de suport a l’amnistia

B) Activitat de control

11.Expedient 351/2021. Donar compte de l’esforç fiscal de l’Ajuntament de l’any2019

12.Expedient 839/2021. Donar compte de l’informe d’Intervenció núm. 2021-0224, de 2 de juny de 2021, relatiu a període mig de pagament, morositat, execució pressupostària i seguiment del pla d’ajust del 1r trimestre de 2021

13.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 806/2021 fins al núm. 1117/2021

C) Precs i preguntes

14.Precs i preguntes

Ple municipal 27-05-2021

Ordre del dia, Ple del 27-05-2021

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2021/8. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2021/8 del Ple

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

3. Expedient 1687/2019. Aprovació de la primera pròrroga del Contracte per a la gestió interessada del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers de la ciutat de Balaguer, pel període comprés entre el dia 1 d’octubre de 2021 a 30 de setembre de 2022

4. Expedient 240/2020. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de mercats de venda no sedentària de Balaguer, a efectes de delimitar l’àrea d’influència del mercat setmanal de Balaguer

5. Expedient 1281/2020. Aprovació de la certificació d’obra número 3 i última i recepció de l’obra “Reforma de la coberta al C/ Àngel Guimerà, 10”

6. Expedient 1620/2020. Ratificació del Decret d’Alcaldia número 2021-0861, de data 20 de maig de 2021

7. Expedient 1660/2020. Declaració de lesivitat del pagament a un regidor de vacances per finalització d’un mandat electoral

8. Expedient 327/2021. Aprovació definitiva del projecte executiu Reforma de la instal·lació de climatització al teatre municipal de Balaguer

9. Expedient 505/2021. Aprovació de l’Acord de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Balaguer per manifestar la voluntat de formalitzar un conveni de col·laboració per a la cessió d’ús d’espais per a la impartició del cicle formatiu de grau mitjà de Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure a l’institut Almatà de dita població

10.Expedient 585/2021. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Balaguer i la Comissió Central de Subministraments – Sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya

11.Expedient 857/2021. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Balaguer al Conveni entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de suministro de información de carácter tributario a las entidades locales, de data 18 de març de 2021

12.Expedient 945/2021. Adhesió de l’Ajuntament de Balaguer al contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03)

13.Expedient 998/2021. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 2/2021 de l’Ajuntament

14.Assumptes d’urgència

B) Activitat de control

15.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 603/2021 fins al núm. 805/2021

C) Precs i preguntes

16.Precs i preguntes

Ple extraordinari 07-05-2021

Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent del 07-05-2021
Expedient núm.: Òrgan col·legiat:
PLE/2021/7 El ple
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria: Extraordinària urgent
Motiu: «Aprovació del Conveni PECT Green&Circular b. Ponent»
Data i hora 7 / de maig / 2021 a les 14:00
Lloc Sessió a distància per mitjans electrònics i telemàtics

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2021/7. Aprovació de la constitució i celebració a distància per
mitjans electrònics de la sessió PLE/2021/7 del Ple

2. Expedient PLE/2021/7. Aprovació de la convocatòria urgent de la sessió
PLE/2021/7 del Ple

3. Expedient 1530/2019. Acceptació de la subvenció per a l’operació ENERGYHUBLAB del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT)
“Green&Circular b. Ponent”

B) Activitat de control

4. No n’hi ha.

C) Precs i preguntes

5. No n’hi ha.

Ple municipal 29-04-2021

Ordre del dia, Ple del 29-04-2021
Expedient núm.: PLE/2021/6
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 29 / d’abril / 2021 a les 20:00
Lloc Sessió a distància per mitjans electrònics i telemàtics

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2021/6. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2021/6 del Ple

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

3. Expedient 573/2019. Aprovació del Text refós de la “Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Balaguer / Zona verda en l’àmbit del PE-7 i equipament en la UA-3 (El Molí)”

4. Expedient 807/2021. Aprovació inicial del projecte d’obres “Projecte d’arranjament del carrer Barcelona / Segona fase (tram carrer Tarragona – carrer Almatà)”

5. Expedient 814/2021. Aprovació inicial de les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts de reactivació econòmica dirigides a empreses afectades per la COVID-19 del municipi de Balaguer, any 2021 – 3a convocatòria

6. Assumptes d’urgència

B) Activitat de control

7. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 384/2021 fins al núm. 602/2021

8. Expedient 450/2021. Donar compte de l’Informe anual resolucions adoptades contraries a les objeccions efectuades, principals anomalies en matèria d’ingressos, informes d’omissió de la funció interventora, i resultats del control dels comptes a justificar i bestretes de caixa fixa (Art.15 RD 424/2017) ANY 2020

C) Precs i preguntes

9. Precs i preguntes

Ple municipal 25-02-2021

Ordre del dia, Ple del 25-02-2021
Expedient núm.: PLE/2021/4
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 25 / de febrer / 2021 a les 20:00
Lloc Sessió: a distància per mitjans electrònics i telemàtics

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2021/4. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2021/4 del Ple

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

3. Expedient 327/2021. Aprovació inicial del projecte executiu Reforma de la instal·lació de climatització al teatre municipal de Balaguer

4. Expedient 360/2021. Moció de suport a Pablo Hasél

5. Assumptes d’urgència

B) Activitat de control

6. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 50/2021 fins al núm. 176/2021

7. Expedient 1025/2020. Donar compte de l’informe d’Intervenció número 2021- 0058, de tramesa d’informació econòmica del 3r i 4t trimestre de 2020

8. Expedient 1432/2020. Donar compte de l’informe d’Intervenció número 119/2020, de seguiment del pla d’ajust del 3r trimestre de 2020

9. Expedient 1432/2020. Donar compte de l’informe d’Intervenció número 33/2021, de seguiment del pla d’ajust del 4t trimestre de 2020

C) Precs i preguntes

10.Precs i preguntes

Ple municipal 28-01-2021

Ordre del dia, Ple del 28-01-2021
Expedient núm.: PLE/2021/3
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria Ordinària
Data i hora: 28 / de gener / 2021 a les 20:00
Lloc: Sessió a distància per mitjans electrònics i telemàtics

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2021/3. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2021/3 del Ple

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

3. Expedient 418/2019. Compliment de la sentència número 80/2020 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Lleida en data 29 de maig de 2020, relativa a la Moció de suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència aprovada el dia 11 d’octubre de 2018

4. Expedient 671/2020. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles, consistint en la derogació de l’apartat 6 de l’article 5 (Bonificacions)

5. Expedient 1545/2020. Aprovació inicial del Pla estratègic de subvencions de la Paeria de Balaguer per al període 2021-2022

6. Expedient 114/2021. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses i vetlladors de bars i similars per la situació de pandèmia ocasionada per la COVID-19

7. Expedient 143/2021. Moció en suport al conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l’1 d’octubre

8. Assumptes d’urgència

B) Activitat de control

9. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 1372/2020 fins al núm. 49/2021

C) Precs i preguntes

10.Precs i preguntes

Ple municipal 21-12-2020

Ordre del dia, Ple del 21-12-2020
Expedient núm.: PLE/2020/13
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 21 / de desembre / 2020 a les 20:00
Lloc: Sessió a distància per mitjans electrònics i telemàtics

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2020/13. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2020/13 del Ple

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

3. Expedient 2/2020. Pròrroga del Contracte per a la gestió del servei públic de recollida d’objectes voluminosos del municipi de Balaguer

4. Expedient 90/2020. Autorització de compatibilitat d’un empleat públic de la Paeria de Balaguer

5. Expedient 1482/2020. Aprovació del “Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Balaguer per al Pla Educatiu d’Entorn”

6. Expedient 1620/2020. Aprovació del “Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i la Paeria de Balaguer, per a l’execució de les obres d’ampliació de l’escola Mont-roig a aquest municipi”

7. Expedient 1621/2020. Aprovació del Conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Balaguer en matèria de seguretat viària i els seus annexos

8. Expedient 1640/2020. Aprovació del calendari fiscal per l’any 2021

9. Expedient 1672/2020. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 12/2020 de l’Ajuntament

10.Expedient 1682/2020. Moció presentada pel grup municipal de Junts per Balaguer per fomentar polítiques de comerç local

11.Assumptes d’urgència

B) Activitat de control

12.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 1146/2020 fins al núm.1371/2020

13.Expedient 589/2020. Donar compte de l’informe d’Intervenció núm. 2020-0172, de 2 de desembre de 2020, Informe anual resolucions adoptades contraries a les objeccions efectuades, principals anomalies en matèria d’ingressos i d’altres – Any 2019

C) Precs i preguntes

14.Precs i preguntes

Ple extraordinari 24-11-2020

Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent 24-11-2020
Expedient núm.: PLE/2020/12
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Extraordinària urgent
Motiu: «Assumptes relacionats amb la gestió pressupostària de l’Ajuntament»
Data i hora: 24 / de novembre / 2020 a les 21:00
Lloc Sessió: a distància per mitjans electrònics i telemàtics

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2020/12. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2020/12 del Ple

2. Expedient PLE/2020/12. Ratificar la convocatòria urgent de la sessió extraordinària PLE/2020/12 del Ple

3. Expedient 798/2020. Aprovar inicialment la modificació de les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts de reactivació econòmica dirigides a empreses afectades per la COVID-19 del municipi de Balaguer, any 2020 – 2a convocatòria

B) Activitat de control
—-

C) Precs i preguntes

Ple extraordinari 19-11-2020

Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent 19-11-2020
Expedient núm.: PLE/2020/11
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Extraordinària urgent. Motiu: «Assumptes relacionats amb la gestió pressupostària de l’Ajuntament»
Data i hora: 19 / de novembre / 2020 a les 20:00
Lloc: Sessió a distància per mitjans electrònics i telemàtics

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2020/11. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2020/11 del Ple

2. Expedient PLE/2020/11. Ratificar la convocatòria urgent de la sessió extraordinària PLE/2020/11 del Ple

3. Expedient 1244/2020. Convalidació del Decret d’Alcaldia número 2020-1237, de data 12 de novembre de 2020, de modificació de crèdit 11/2020 al Pressupost de l’Ajuntament

4. Expedient 1309/2020. Aprovació inicial de la modificació de crèdit número 6/2020 del Pressupost de l’OAL Institut Municipal Progrés i Cultura

5. Expedient 1534/2020. Aprovació inicial de l’expedient de modificacions de crèdit al Pressupost de l’Ajuntament de Balaguer de l’any 2020 número 14/2020

6. Expedient 1544/2020. Aprovació inicial de l’expedient de modificacions de crèdit al Pressupost de l’IMPIC de l’any 2020 número 9/2020

7. Expedient 1547/2020. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 11/2020 de l’Ajuntament

8. Expedient 1549/2020. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 7/2020 de l’IMPIC

B) Activitat de control

9. Expedients 529, 561 i 1287/2020. Donar compte de l’Informe d’Intervenció núm. 2020-0118, de data 12 de novembre de 2020, de suspensió de les regles fiscals per a 2020 i 2021

C) Precs i preguntes

Ple municipal 29-10-2020

Expedient núm.: PLE/2020/10
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 29 / d’octubre / 2020 a les 20:00
Lloc Sessió: a distància per mitjans electrònics i telemàtics

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2020/10. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2020/10 del Ple

2. Expedient 1193/2020. Presa de possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Balaguer del senyor Miguel Mateos Cascales

3. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

4. Expedient 787/2019. Nomenament de representant de la Corporació

5. Expedient 1284/2019. Aprovació definitiva del projecte d’obres “Projecte Modificat Revegetació de l’Avinguda Països Catalans de Balaguer / Setembre de 2020”

6. Expedient 90/2020. Autorització de compatibilitat d’un empleat públic de l’Ajuntament

7. Expedient 671/2020. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per l’any 2021

8. Expedient 1197/2020. Desafectació de l’ús i servei públic de sis armes curtes al servei del Cos de la Policia Local – Guàrdia Urbana de Balaguer

9. Assumptes d’urgència

B) Activitat de control

10.Expedient 1252/2020. Donar compte de l’informe 13/2020 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu a serveis municipals i gestió mediambiental en municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017

11.Donar compte de l’Informe d’Intervenció número 2020-0097 de data 23/10/2020 referent a les comunicacions trimestrals Ministeri Hisenda 2020 (execució trimestral, PMP, Morositat i Pla d’ajust)

12.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 978/2020 fins al núm. 1145/2020

C) Precs i preguntes

13.Precs i preguntes

Ple municipal 24-09-2020

Ordre del dia, Ple del 24-09-2020
Expedient núm.: PLE/2020/9
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria Ordinària
Data i hora 24 / de setembre / 2020 a les 21:00
Lloc Sessió a distància per mitjans electrònics i telemàtics

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2020/9. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2020/9 del Ple

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

3. Expedient 1273/2019. Aprovació definitiva del projecte d’obres “Projecte d’adequació de la vorera del Pavelló del Molí de l’Esquerrà per millorar-ne l’accessibilitat”

4. Expedient 313/2020. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 4/2020 de l’Ajuntament de Balaguer

5. Expedient 434/2020. Aprovació definitiva del projecte d’obres “Projecte bàsic i executiu de reforma d’urbanització de la Plaça Sant Domènec, juliol 2020”

6. Expedient 1045/2020. Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i la Paeria de Balaguer per a l’adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci

7. Expedient 1163/2020. Aprovació del “Conveni de cooperació interadministrativa entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que actua a través de la seva Secretaria de Salut Pública i del Servei Català de la Salut, i l’Ajuntament de Balaguer, per a la coordinació dels seus serveis públics en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 a Balaguer en un context de control dels rebrots de la malaltia”

8. Expedient 1193/2020. Prendre coneixement de la renúncia del senyor Juan Antonio Nieto Riquelme al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Balaguer

9. Expedient 1228/2020. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 9/2020 de l’Ajuntament de Balaguer

10.Expedient 1232/2020. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 6/2020 de l’IMPIC

11.Expedient 1242/2020. Aprovació inicial de l’expedient de modificacions de crèdit al Pressupost de l’Ajuntament de Balaguer de l’any 2020 número 10/2020

12.Expedient 1250/2020. Moció per declarar el municipi territori lliure de Codi Validació: 7LTK4ANP5RDRGZQ3QKC3YKZJD | Verificació: https://balaguer.eadministracio.cat/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2 paradisos fiscals, presentada pel grup municipal de la CUP

13.Assumptes d’urgència

B) Activitat de control

14.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 776/2020 fins al núm. 977/2020

C) Precs i preguntes

15.Precs i preguntes

Ple municipal 30-07-2020

Ordre del dia, Ple del 30-07-2020
Expedient núm.: PLE/2020/8
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria Ordinària
Data i hora 30 / de juliol / 2020 a les 20:00
Lloc: Sessió a distància per mitjans electrònics i telemàtics

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2020/8. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2020/8 del Ple

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

3. Expedient 1563/2018. Aprovació definitiva del Reglament d’art mural urbà a Balaguer

4. Expedient 573/2019. Aprovació provisional de la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Balaguer “Zona verda en l’àmbit del PE-7 i equipament en la UA-3 (El Molí)”

5. Expedient 1496/2019. Aprovació de la no admissió a tràmit del recurs de reposició interposat contra l’aprovació definitiva de la designació de la Plaça de la Unió Catalanista

6. Expedient 1722/2019. Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal número 44, reguladora del preu públic per vendre publicacions, diapositives, textos i altres

7. Expedient 259/2020. Pròrroga del Contracte per a la gestió del servei públic de neteja d’embornals i reixes per a la recollida d’aigües pluvials de Balaguer

8. Expedient 262/2020. Pròrroga del Contracte per a la gestió del servei públic de neteja de contenidors de rebuig i contenidors de la fracció orgànica de Balaguer

9. Expedient 435/2020. Aprovació inicial del Reglament de la Biblioteca Margarida de Montferrat de Balaguer

10.Expedient 835/2020. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Balaguer per al 2020

11.Expedient 881/2020.Aprovació inicial de l’expedient de modificacions de crèdit al Pressupost de l’Ajuntament de Balaguer de l’any 2020 número 9/2020

12.Expedient 885/2020. Aprovació inicial del Reglament del Registre d’entitats de participació ciutadana de Balaguer

13.Expedient 914/2020. Aprovar l’Addenda de pròrroga per al 2020 del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de Balaguer en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per al període 2016-2019

14.Expedient 931/2020. Declaració d’especial interès o utilitat municipal les obres de reforma de lavabos, cuina i menjador a l’Escola La Noguera de Balaguer

15.Expedient 936/2020. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2020-0793, de data 16 de juliol de 2020, de subscripció del Protocol de compromís pel desenvolupament de la Ruta verda de la Vall del Riu Sió

16.Expedient 961/2020. Aprovació del model de control intern de l’Entitat local i els seus organismes autònoms

17.Expedient 969/2020. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 8/2020 de l’Ajuntament de Balaguer

18.Expedient 970/2020. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 5/2020 de l’IMPIC

19.Expedient 973/2020. Declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres de substitució de 4 finestres a l’Escola Gaspar de Portolà

20.Expedient 998/2020. Moció per acabar amb la bretxa digital socio-econòmica a Balaguer, presentada pel grup municipal de la CUP

21.Assumptes d’urgència

B) Activitat de control

22.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 608/2020 fins al núm. 775/2020

23.Expedient 202/2020. Donar compte de l’Informe d’Intervenció relatiu a l’execució pressupostària del 1r trimestre de 2020

C) Precs i preguntes

24.Precs i preguntes

Ple municipal 25-06-2020

Ordre del dia, Ple del 25-06-2020
Expedient núm.:PLE/2020/7
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 25 / de juny / 2020 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Expedient 348/2017. Aprovació provisional de la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Balaguer “En l’àmbit de l’estudi de detall dels carrers Urgell, Campllong i Serra d’Almenara”

3. Expedient 1030/2019. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals números 22 i 35 de l’Ajuntament

4. Expedient 240/2020. Aprovació inicial de l’Ordenança de mercats de venda no sedentària de Balaguer

5. Expedient 829/2020. Aprovació del Conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Paeria de Balaguer per a la cessió de la gestió de l’ús d’11 habitatges de titularitat pública administrats per l’Agència

6. Assumptes d’urgència

B) Activitat de control

7. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 489/2020 fins al núm.607/2020

C) Precs i preguntes

8. Precs i preguntes

Ple extraordinari 15-06-2020

Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent 15-06-2020
Expedient núm.: PLE/2020/6
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Extraordinària urgent. Motiu: «Mesures extraordinàries per la COVID-19»
Data i hora 15 / de juny / 2020 a les 15:30
Lloc: Sessió a distància per mitjans electrònics i telemàtics

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2020/6. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2020/6 del Ple

2. Expedient PLE/2020/6. Ratificar la convocatòria urgent de la sessió extraordinària PLE/2020/6 del Ple

3. Expedient 992/2019. Modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament 2019-2020, Ajuts de reactivació econòmica per la COVID-19

4. Expedient 798/2020. Aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts de reactivació econòmica dirigides a empreses afectades per la COVID-19 del municipi de Balaguer, any 2020

5. Expedient 802/2020. Aprovació inicial de l’expedient de modificacions de crèdit número 4/2020 al Pressupost de l’IMPIC

B) Activitat de control

6. No n’hi ha.

C) Precs i preguntes

7. No n’hi ha.


>> Programes anteriors a la ràdio a la carta <<


Llic├Ęncia de continguts
RÀDIO BALAGUER 107.4 FM - Plaça Mercadal 1 - Tel.: 973 44 52 00 - Fax: 973 44 70 63 - radio@balaguer.cat  
25600 Balaguer (La Noguera)  
Tornar a dalt