Dilluns 01 de Juny
del 2020Troba'ns a les xarxes socials:

PÓgina a Facebook PÓgina a Twitter Perfil a InstagramLes ˙ltimes notÝcies al teu Telegram:

TelegramConcurs
Participa al concurs del Fent Ruta.Concurs
PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D'ACTIVITATS PER LA COVID-19.
Ajuntament de BalaguerRÓdio a la carta

Ple municipal 08-05-2020

Ordre del dia, Ple del 08-05-2020
Expedient núm.: PLE/2020/3
Òrgan col·legiat: El ple
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria Ordinària
Data i hora: 8 / de maig / 2020 a les 19:00
Lloc: Sessió a distància per mitjans electrònics i telemàtics

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2020/3. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2020/3 del Ple de l’Ajuntament

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

3. Expedient 1062/2017. Cessió en precari de l’ús del local arrendat per l’Ajuntament de Balaguer, situat al carrer del Pont, 57, a l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer (AFALL)

4. Expedient 117/2018. Aprovació del Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Balaguer per a la creació de l’Oficina municipal d’escolarització

5. Expedient 484/2020. Aprovació inicial de l’expedient de modificacions de crèdit número 4/2020 al Pressupost de l’Ajuntament de Balaguer de l’any 2020

6. Expedient 1567/2018. Aprovació del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Balaguer per a l’execució de l’operació Paisatges de Ponent

7. Expedient 1555/2019. Ratificació dels Decrets d’Alcaldia números 2020-0331, de 19 de març de 2020, i 2020-0364, de 31 de març de 2020, d’ampliació del termini de pagament en període voluntari de tributs municipals

8. Expedient 1687/2019. Liquidació econòmica i revisió de preus del Contracte per a la gestió interessada del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers de la ciutat de Balaguer

9. Expedient 1722/2019. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal número 44, reguladora del preu públic per vendre publicacions, diapositives, textos i altres

10.Expedient 275/2020. Reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2020 ImPiC

11.Expedient 278/2020. Ratificació del Decret d’Alcaldia número 2020-0268, de data 4 de març de 2020, de correcció d’errades al text de l’acord del Ple de data 27 de febrer de 2020, relatiu a l’adhesió de la compra agregada de serveis de telecomunicacions del Consorci Localret Codi Validació: 5PHX5NM3XP453E2P3D2J9AYRK | Verificació: https://balaguer.eadministracio.cat/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3

12.Expedient 373/2020. Declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres de substitució de portes de l’Institut Ciutat de Balaguer

13.Expedient 437/2020. Aprovació del Conveni de col·laboració entre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Balaguer per a l’execució de les obres de construcció d’un nou pas superior i supressió del pas a nivell núm. 18 (pk.23 862) de la Línia Lleida – La Pobla de Segur”

14.Expedient 486/2020. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 4/2020 de l’Institut Municipal Progrés i Cultura

15.Expedient 516/2020. Ratificació del Decret d’Alcaldia número 2020-0338, de data 23 de març de 2020, d’adhesió al Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus

16.Expedient 519/2020. Inadmissió de la sol·licitud de bonificació tributària de l’IBI presentada per SA Alsina Graells de Auto Transportes

17.Expedient 559/2020. Ratificació del Decret d’Alcaldia número 2020-0367, de 4 d’abril de 2020, d’adhesió de l’Ajuntament al servei de videoconferència LocalretMeet del Consorci Localret

18.Expedient 571/2020. Aprovació del Conveni de cooperació educativa entre l’Ajuntament de Balaguer i la Universitat de Lleida per a la realització de pràctiques acadèmiques externes

19.Expedient 596/2020. Proposta de resolució de mesures extraordinàries pel COVID-19 presentada pel grup polític municipal de Junts per Balaguer

20.Expedient 617/2020. Moció per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local

21.Expedient 627/2020. Aprovació inicial de l’expedient de modificacions de crèdit al Pressupost de l’Organisme Autònom Local Institut Municipal Progrés i Cultura de l’any 2020 número 2/2020

22.Expedient 631/2020. Aprovació inicial de l’expedient de modificacions de crèdit al Pressupost de l’Ajuntament de Balaguer de l’any 2020 número 7/2020

23.Expedient 634/2020. Aprovació inicial de l’expedient de modificacions de crèdit al Pressupost de l’Organisme Autònom Local Institut Municipal Progrés i Cultura de l’any 2020 número 3/2020

24.Assumptes d’urgència.

B) Activitat de control

25.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 180/2020 fins al núm. 394/2020

26.Expedient 529/2020. Donar compte al Ple de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2019

27.Donar compte de l’informe d’intervenció Explicació Execució Pressupostària 3-trimestre-2019

28.Donar compte de l’informe d’intervenció Explicació Execució Pressupostària 4-trimestre-2019

29.Donar compte de l’informe d’intervenció Període Mig de Pagament 3-trimestre-2019.

30.Donar compte de l’informe d’intervenció Període Mig de Pagament 4-trimestre-2019.

31.Donar compte de l’informe d’intervenció Període Mig de Pagament 1-trimestre-2020

32.Donar compte de l’Informe d’intervenció d’avaluació regles fiscals liquidació 2019, MVM152020

33.Donar compte de l’Informe d’intervenció d’anàlisi dels indicadors de solvencia Codi Validació: 5PHX5NM3XP453E2P3D2J9AYRK | Verificació: https://balaguer.eadministracio.cat/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3 liquidació 2019, MVM162020

34.Donar compte de l’informe d’intervenció Pla d’ajust 1-Trimestre-2020

C) Precs i preguntes

35.Precs i preguntes

 

Descarregar! (277:44min / 127MB)


   

 
Llic├Ęncia de continguts
RÀDIO BALAGUER 107.4 FM - Plaça Mercadal 1 - Tel.: 973 44 52 00 - Fax: 973 44 70 63 - radio@balaguer.cat  
25600 Balaguer (La Noguera)